Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дупката", обл. Хасково

Дата на обявяване: 10.12.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г.), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Дупката", разположена в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4594499.9

415151.2

2

4594440.1

415377.2

3

4594468.1

415415.4

4

4594444.8

415430.9

5

4594388.7

415388.3

6

4594410.2

415302.5

7

4594430.2

415310.6

8

4594484.6

415145.3