Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Мамарчево", област Ямбол

Дата на обявяване: 20.07.2021

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "Мамарчево", разположена на територията на община Елхово и община Болярово, област Ямбол и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4665306.1

472312.0

2

4665202.5

484978.8

3

4664192.1

484994.1

4

4664179.1

486798.9

5

4658699.7

486800.0

6

4658699.7

484799.4

7

4658778.8

477387.9

8

4662254.0

474118.1