Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ “Друмче”, област Кърджали

Дата на обявяване: 26.10.2021

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ “Друмче”, разположена на територията на община Момчилград и община Кирково, област Кърджали и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35: 

Х [m]

Y [m]

1

4592794.01

364451.91

2

4595742.74

367870.08

3

4595732.27

367939.99

4

4595861.78

368005.86

5

4599929.28

372707.39

6

4602549.67

379208.45

7

4599131.07

380401.20

8

4595986.62

378941.28

9

4596005.07

374804.75

10

4596504.88

374808.19

11

4596500.00

371859.25

12

4595540.18

371852.49

13

4595540.18

370528.47

14

4593435.23

370528.47

15

4593396.42

376186.38

16

4591437.22

376162.93

17

4591440.66

369970.97

18

4586743.40

369937.85

19

4586798.72

364464.97