Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Яковия чифлик - 2", област Пловдив

Дата на обявяване: 14.09.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Яковия чифлик - 2", разположена на територията на община Асеновград, област Пловдив, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрални:

Х [m]

Y [m]

1

4656467.0

447895.3

2

4656401.0

447914.4

3

4656402.3

448008.7

4

4655807.7

448023.6

5

4655796.9

447741.0

6

4655482.0

447732.2

7

4655222.0

447335.9

8

4655806.5

447396.1

9

4655786.6

447591.9

10

4655934.6

447722.4

11

4655984.9

447830.6

12

4656400.2

447769.8