Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Винище”, обл. Благоевград

Дата на обявяване: 12.02.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Винище”, разположена в землищата на с. Кладенци и с. Струмешница, общ. Петрич, обл. Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4591557

169699

2

4591793

170052

3

4591082

170839

4

4590830

170983

5

4590559

171000

6

4590456

170564

7

4590854

170261