Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Тръновица", област Русе

Дата на обявяване: 16.07.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Тръновица", разположена във землището на село Обретеник община Борово, област Русе, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4824380.8

400907.1

2

4824555.5

401072.4

3

4824780.1

401585.2

4

4824642.2

402002.9

5

4824072.7

401815.0

6

4823988.5

401165.6