Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Шкорпиловци", област Варна

Дата на обявяване: 15.04.2022

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Шкорпиловци", разположена в землището на с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, област Варна, описана със следните гранични точки в координатна система „БГС 2005“, зона 35:                             

Х [m]

Y [m]

1

4758517

569551

2

4758516

569641

3

4757510

570361

4

4757317

569560

5

4758020

569216

6

4758269

569319