Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ломи дол", област Монтана

Дата на обявяване: 23.04.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020г.), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Ломи дол", разположена в землището на с. Ерден, община Бойчиновци, област Монтана, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4823394

199251

2

4823313

199615

3

4823085

199830

4

4822568

200481

5

4822414

200651

6

4822165

200582

7

4822266

200353

8

4822227

200159

9

4822364

199800

10

4822403

199567

11

4823017

199246

12

4823144

199127