Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лари", област Кърджали

Дата на обявяване: 04.12.2020

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020г.), Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Лари", разположена в землищата на с. Полянец и с. Душниково, община Джебел, област Кърджали, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4594490

361935

2

4594382

362167

3

4594318

362267

4

4594191

362312

5

4594017

362598

6

4594143

362650

7

4593899

362886

8

4593665

362470

9

4594281

361651