Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Фунията", област Кърджали

Дата на обявяване: 06.07.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020г.), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Фунията", разположена в землището на с. Първица, община Кирково, област Кърджали, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4583119

363008

2

4583036

363006

3

4582972

362994

4

4582881

362992

5

4582825

362972

6

4582772

362940

7

4582672

362911

8

4582605

362894

9

4582494

362888

10

4582294

362792

11

4582212

362726

12

4582058

362630

13

4581920

362588

14

4581804

362581

15

4581681

362607

16

4581568

362536

17

4581430

362505

18

4581329

362337

19

4581266

362270

20

4581014

362032

21

4581079

362034

22

4581202

362122

23

4581369

362202

24

4581709

362422

25

4581938

362472

26

4582125

362587