Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Филис-Сандпит", обл. Монтана

Дата на обявяване: 12.12.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Филис-Сандпит", разположена в землищата на гр. Монтана и с. Студено буче, общ. Монтана, обл. Монтана, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4818174

193296

2

4818196

194613

3

4818369

195238

4

4817994

195127

5

4817642

193553