Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Черна вода", област Ловеч

Дата на обявяване: 12.02.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020г.), Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Черна вода", разположена в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:                        

Х [m]

Y [m]

1

4788496.0

344709.5

2

4787784.9

345479.4

3

4788193.1

345984.9

4

4788998.6

345023.9