Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Чаирско дере-2", обл. Пловдив

Дата на обявяване: 31.12.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали в площ "Чаирско дере-2", разположена в землището на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35.

Х [m]

Y [m]

1

4649233

354569

2

4649170

354667

3

4649149

354717

4

4648992

354820

5

4648939

354934

6

4648819

355035

7

4648772

355365

8

4648329

355272

9

4648650

355125

10

4648384

354552

11

4648906

354196

12

4649206

354179