Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Благовец", област Благоевград

Дата на обявяване: 16.03.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020г.), Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Благовец", разположена в землищата на с. Лъки и с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4597406.8

228006.0

2

4597694.4

228142.9

3

4597777.4

228685.6

4

4597160.5

229261.4

5

4596947.2

229363.2

6

4596687.1

229409.4

7

4596705.3

229065.4

8

4596465.5

228734.0

9

4596648.0

228678.8