Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Аварата", област Кърджали

Дата на обявяване: 16.03.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали в площ "Аварата", разположена в землището на село Светлен, община Кирково, област Кърджали и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4588361

367641

2

4588222

367972

3

4587868

368126

4

4587765

367406

5

4588297

367319