Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Али-2", област София

Дата на обявяване: 12.03.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Али-2", разположена на територията на община Ихтиман, област София, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4710890

237026

2

4710865

237626

3

4710592

237915

4

4710479

237740

5

4710460

237248

6

4709829

237011

7

4709857

236465

8

4710285

236180

9

4710740

236549

10

4710650

236776