Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Александра-2", област Търговище

Дата на обявяване: 05.03.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали в площ "Александра-2", разположена в землището на село Ловец, община Търговище, област Търговище и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35.

Х [m]

Y [m]

1

4790000.43

476196.37

2

4789999.55

476212.55

3

4789999.17

476217.04

4

4789997.79

476249.41

5

4789994.29

476249.75

6

4789936.11

476254.81

7

4789923.30

476311.87

8

4789906.46

476387.15

9

4789887.60

476512.00

10

4789976.92

476545.77

11

4789978.22

476546.20

12

4789977.87

476548.79

13

4789970.19

476553.65

14

4789782.76

476669.69

15

4789778.42

476672.31

16

4789776.09

476673.67

17

4789708.16

476715.75

18

4789708.42

476712.26

19

4789708.46

476704.66

20

4789708.73

476683.57

21

4789709.65

476609.60

22

4789710.35

476553.43

23

4789711.01

476516.25

24

4789711.41

476493.86

25

4789712.76

476451.70

26

4789717.78

476399.90

27

4789719.85

476339.75

28

4789720.57

476315.76

29

4789718.79

476264.04

30

4789728.03

476177.33

31

4789822.76

476185.61

32

4789945.21

476187.19

33

4789945.61

476187.30

34

4789954.75

476190.26

35

4789976.28

476199.54