Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Тангра-изток", обл. Враца

Дата на обявяване: 13.10.2020

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г.), Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Тангра-изток", разположена в землищата на с. Старо село, общ. Мездра и с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

 

Х [m]

Y [m]

1

4785632

245062

2

4785599

245792

3

4784960

245762

4

4784581

246156

5

4784141

246146

6

4783735

245817

7

4783933

244985