Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хоризонт", обл. Враца

Дата на обявяване: 13.04.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Хоризонт", разположена в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4789827

234209

2

4789815

234369

3

4789631

234426

4

4789330

234424

5

4788870

234271

6

4788613

233651

7

4788693

233376

8

4788660

233143

9

4788745

233079

10

4788921

233141

11

4789442

233560

12

4789449

234022