Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Никола", област Пазарджик

Дата на обявяване: 06.07.2021

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Никола", разположена във землището на село Жребичко община Брацигово, област Пазарджик, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4658292

287104

2

4658113

287547

3

4658018

287433

4

4657945

287490

5

4657999

287652

6

4657937

287680

7

4657940

287850

8

4657848

287896

9

4657697

288401

10

4657022

288983

11

4656632

288967

12

4656653

288477

13

4656893

288487

14

4656934

287488

15

4657442

287549

16

4657759

287392

17

4657774

286932

18

4657978

286941