Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Кирковото", област Кърджали

Дата на обявяване: 29.06.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кирковото", разположена във землището на село Черешица община Кърджали, област Кърджали, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4624359

375826

2

4624028

375961

3

4623882

374819

4

4624179

374487