Министърът на енергетиката издаде Заповед № Е-РД-16-640/13.10.2021 г. за прекратяване на производството по подадено заявление за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Райкова круша", област Ямбол

Дата на обявяване: 13.10.2021

ЗАПОВЕД  № Е-РД-16-640/13.10.2021 г.

На основание чл. 27, ал. 2, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и във връзка със заявление с вх. № ЗНПБ-9374/30.12.2009 г. в Министерство на околната среда и водите за предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства 

НАРЕЖДАМ: 

1. Прекратявам производството по подадено заявление с вх. № ЗНПБ-9374/30.12.2009 г. в Министерство на околната среда и водите за предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали в площ "Райкова круша", община Тунджа, област Ямбол.

Фактически и правни основания за прекратяване на производството:

Търговското дружество "СТРОЙМАТ" ООД, гр. Варна, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 148015721, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п. к. 9000, р-н Одесос, ул. "Средна гора" № 7-7А, ет. 3, ап. 5, е подало заявление с вх. № ЗНПБ-9374/30.12.2009 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за откриване на процедура за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ "Райкова круша", разположена в землищата на селата Коневец, Тенево и Маломир, община Тунджа, област Ямбол. Заявената площ е с размер 0,51 кв. км., а срокът на исканото разрешение е една година. В съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗПБ е публикувано съобщение за предстоящо предоставяне на разрешение в „Държавен вестник“, бр. 35 от 2010 г. и на интернет страницата на МОСВ, като в законоустановения едномесечен срок не са постъпили заявления от други кандидати за същата площ, което е основание за предоставяне по право на разрешение за проучване.

В изпълнение на § 105, ал. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) министърът на околната среда и водите е предал на министъра на икономиката, енергетиката и туризма преписката по заявлението на "СТРОЙМАТ" ООД, гр. Варна, за предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства в площ "Райкова круша".

С протоколно решение по т. 38 от Протокол № 29 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 25 юли 2012 г. Министерският съвет одобрява издаването на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ в площ "Райкова круша", разположена на територията на община Тунджа, област Ямбол.

В изпълнение на протоколното решение е издадено Разрешение № 276 от 6 август 2012 г. за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ в площ "Райкова круша", разположена в землищата на с. Коневец, с. Тенево и с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол, за срок от една година и размер на площта от 0,51 кв. км, при граници, определени с координатите на гранични точки от № 1 до № 14 в координатна система „1970 г.“. Разрешението е обнародвано в "Държавен вестник", бр. 67 от 2012 г., като в нормативно установения срок не е обжалвано.

Съгласно т. 7 от разрешението, същото влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване, сключен с титуляря.

С писмо с изх. № Е-26-С-106/16.10.2012 г. на МИЕТ на титуляря на разрешението "СТРОЙМАТ" ООД е изпратен за становище проект на договор за проучване на подземни богатства в площ „Райкова круша“, разположена на територията на община Тунджа, област Ямбол, за което е определен 7-дневен срок от получаване на писмото. Видно от върната обратна разписка, цитираното писмо е получено на 2 ноември 2012 г. от представител на търговското дружество – титуляр.

С писмо с вх. № Е-26-С-106/09.11.2012 г. на МИЕТ, управителят на "СТРОЙМАТ" ООД предлага промяна в чл. 8, ал. 1 на проекта на договор, касаеща размера на годишната такса за площ. Предложението на титуляря на разрешението е същата да е в размер на 255 лв. в съответствие с големината на разрешената за проучване площ – 0,51 кв. км.

Впоследствие договор не е сключен.

На основание  Решение на Народното събрание за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България от 7 ноември 2014 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2014 г.), Министерството на икономиката и енергетиката се преобразува като се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката. След влизането в сила на § 62 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн. ДВ, бр. 14 от 2015 г.), компетентен орган по управление на подземните богатства е министърът на енергетиката.

В съответствие с § 63 от ПЗР към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) процедурите по ЗПБ, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на енергетиката.

При по-нататъшното процедиране на преписката е установено, че на 22.04.2013г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписана ликвидация на заявителя "СТРОЙМАТ" ООД, респ. на същата дата е назначен ликвидатор на дружеството. С Протокол от заседание на Общото събрание на търговското дружество, проведено на 24.10.2013 г. е взето решение за заличаване на "СТРОЙМАТ" ООД – в ликвидация. Съгласно т. ІІІ.1 от цитирания Протокол, решението има действие след вписване на заличаването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, респ. на ликвидатора на дружеството е възложено да поиска заличаване на дружеството. Видно от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, на 01.11.2013 г. е вписано заличаване на „СТРОЙМАТ“ ООД – в ликвидация, като търговец, т.е. дружеството е прекратено без правоприемник.

Предвид посоченото е видно, че юридическото лице – заявител е загубило своята правосубектност (правоспособност и дееспособност) с прекратяването и заличаването му от Търговския регистър към Агенция по вписванията. При липса на правоприемство, какъвто е настоящият случай, загубата на правоспособността води до недопустимост на производството по предоставяне на разрешение за проучване съобразно разпоредбата на чл. 27, ал. 2, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс. Наличието на правоспособност на юридическото лице – заявител е абсолютна, положителна предпоставка за допустимост на производството по издаване на индивидуалния административен акт – за предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства. След като искането за предоставяне на разрешение за проучване е подадено от юридическо лице, което е процесуално неправоспособно и недееспособно, то същото е недопустимо и производството по искането следва да бъде прекратено.

По изложените фактически и правни съображения се прекратява производството по подадено заявление с вх. № ЗНПБ-9374/30.12.2009 г. в Министерство на околната среда и водите за предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали в площ "Райкова круша", община Тунджа, област Ямбол. 

2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката.

3. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на енергетиката, по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

4. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол".

 

Дата на публикуване: 13.10.2021 г.