МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Грамадата", област Благоевград

Дата на обявяване: 25.06.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Грамадата", разположена на територията на община Кресна, област Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4626558

185365

2

4626543

185715

3

4625848

186297

4

4625458

186280

5

4625481

185745

6

4626058

185344