"Главен експерт" в отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката"

Дирекция: Енергийни проекти и международно сътрудничество
Дати за подаване на документи: 14.05.2020 - 27.05.2020

Министерство на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № Е-РД-16-183/14.05.2020 г. на министъра на енергетиката

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността "главен експерт" в отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество".

2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изготвя експертни анализи, прогнози, оценки, становища и участва в разработването на документи в областта на енергийното сътрудничество с други държави, международни и неправителствени организации, както и на такива произтичащи от членството на България в ЕС, съгласно политиката на министерството и политиката на Република България; Изготвя становища и позиции на МЕ за международни, регионални и вътрешни срещи в рамките на компетентностите на отдел МСОЕ; Участва в подготовката на проекти на позиции за редовните и за неформалните заседания на Съвета на Европейския съюз, част "Енергетика"; Участва в мероприятия на вътрешно и международно ниво, свързани с компетентностите на отдел МСОЕ; Подпомага работата на междуведомствена Работна група 14 "Енергетика", съгласно ПМС № 85/17.04.2007 г.; Участва в подготовката на становища на МЕ до други ведомства в хода на процедури по междуведомствено съгласуване и становища на дирекция ЕПМС, поискани от други дирекции в МЕ.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • образование: висше;
  • област на висше образование: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; технически науки.
  • минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
  • професионален опит: 4 години или III младши ранг.

4. Допълнителни умения и квалификации:

  • компютърна грамотност на много добро ниво;
  • ползване на английски език;
  • желателно владеене на други чужди езици.

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.

6. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1500 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

7. Начин на провеждане на конкурса:

  • решаване на тест;
  • практически изпит за проверка на чуждоезиковите познания;
  • интервю.

8. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
  • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
  • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);
  • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

9. Място и срок за подаване на документите:

документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерство на енергетиката на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, в срок от 14 дни от публикуването на обявлението (датата на публикуване се брои в посочения срок), телефон за контакти: 02/9263117.

Документите може да се подават и по електронен път на имейл e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерство на енергетиката.


отпечатай тази страница