"Главен експерт" в отдел "Информационно и комуникационно обслужване"

Дирекция: Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване
Дати за подаване на документи: 14.05.2020 - 27.05.2020

Министерство на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № Е-РД-16-185/14.05.2020 г. на министъра на енергетиката

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността "главен експерт" в отдел "Информационно и комуникационно обслужване", дирекция "Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване".

2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва в разработване и прилагане на политики, правила и инструкции за използването на нови информационни и комуникационни технологии и планове за реализирането на проекти в областта на ИКТ в Министерство на енергетиката (МЕ). Администрира, конфигурира и поддържа сървърите на МЕ, определя правата на потребителите и нивата за достъп до ресурсите, контролира състоянието на комплексната информационна система, анализира системните Log файлове и средствата за защита. Администрира и определя политиките за архивиране на данни информационни системи в МЕ, следи за успешността на направените архиви и отговаря за тяхното правилно съхранение, състояние и възможност за възстановяване. Участва в навременното и качествено решаване на проблеми при потребителите, свързани с работа с информационните и комуникационни системи в МЕ; контролира изпълнението на потребителските заявки в HelpDesk системата. Следи за промени в нормативните документи и тяхното прилагане в областта на електронното управление и електронното правителство; изготвя становища по проекти на нормативни актове от своята компетентност.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • образование: висше;
 • област на висше образование: Природни науки, математика и информатика; Технически науки.
 • минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 4 години или III младши ранг.

4. Допълнителни умения и квалификации:

 • отлични компютърни умения, знания и опит в областта на поддържане на съвременни комуникационни и мрежови технологии, бази от данни, информационна сигурност;
 • проектиране и администриране на информационни системи и автоматизирана информационна инфраструктура;
 • владеене/ползване на английски език.

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.

6. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1500 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

7. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю.

8. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

9. Място и срок за подаване на документите:

документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерство на енергетиката на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, в срок от 14 дни от публикуването на обявлението (датата на публикуване се брои в посочения срок), телефон за контакти: 02/9263117.

Документите може да се подават и по електронен път на имейл e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерство на енергетиката.

отпечатай тази страница